Ai tu theo đạo Phật đều biết Phật A di đà nhưng ít ai hiểu rằng Phật A di đà thật sự không có thật, chỉ là ông Phật tưởng tượng do các sư đại thừa sáng chế ra, và cõi Tịnh độ Tây Phương Cực Lạc cũng chỉ là một cõi không có thật.