Với tu sĩ Đaminh, chỉ có một tiêu chí là Chân Lý. Tất cả cơ chế, lề luật, lời khấn dòng, đều chỉ phục vụ cho nhu cầu tìm kiếm và loan báo Chân Lý.