Trong đạo Phật không có khái niệm xin lộc, đặc biệt là "cướp lộc" như ở miền Bắc.