LSD và Thiền định: ‘Nếu bạn không thể làm chủ, đừng bước vào”...