Phật Pháp | Buddha Sāsana, Phật giáo nguyên thủy - CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT
  • Hotline: 0987 005 4**

Liên hệ quảng cáo
Điểm cân bằng - Ajahn Chah

Điểm cân bằng - Ajahn Chah

Thiền sư AJAHN CHAH hướng dẫn thiền căn bản...  Mặc dù dường như có nhiều cách thực hành khác nhau, song thực chất chỉ có một. Cũng giống nh...

Chân Lý đâu của riêng ai! - Viên Minh

Chân Lý đâu của riêng ai! - Viên Minh

Hòa Thượng Viên Minh  Đặc biệt Chân Lý đã sẵn có ở mỗi người, nói cách khác chính mỗi người đã là Chân Lý, nên đức Phật dạy chỉ...