Phật Pháp | Buddha Sāsana, Phật giáo nguyên thủy - CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT
  • Hotline: 0987 005 4**

Liên hệ quảng cáo
CHÂN LÝ - Nhân Lễ Tổ Phụ Đaminh.

CHÂN LÝ - Nhân Lễ Tổ Phụ Đaminh.

Chân Lý tự nhiên, chẳng phải chuyện đúng sai, mà theo M. Heidegger, là cả một biện chứng dấu-mở. Chân Lý cứ như thể luôn dấu kín vớ...

Chân Lý đâu của riêng ai! - Viên Minh

Chân Lý đâu của riêng ai! - Viên Minh

Hòa Thượng Viên Minh  Đặc biệt Chân Lý đã sẵn có ở mỗi người, nói cách khác chính mỗi người đã là Chân Lý, nên đức Phật dạy chỉ...