Liên hệ quảng cáo
 • 05. Phẩm Ngày Trai Giới

  05. Phẩm Ngày Trai Giới

  Đang tải danh sách... Quay lại trang pháp âm

 • 06. Phẩm Gotamì

  06. Phẩm Gotamì

  Đang tải danh sách... Quay lại trang pháp âm

 • 01. Phẩm Chánh Giác

  01. Phẩm Chánh Giác

  Đang tải danh sách... Quay lại trang pháp âm

 • 02. Phẩm Tiếng Rống Sư Tử

  02. Phẩm Tiếng Rống Sư Tử

  Đang tải danh sách... Quay lại trang pháp âm

 • 03. Phẩm Chỗ Cư Trú Các Hữu Tình

  03. Phẩm Chỗ Cư Trú Các Hữu Tình

  Đang tải danh sách... Quay lại trang pháp âm

 • 04. Ðại Phẩm

  04. Ðại Phẩm

  Đang tải danh sách... Quay lại trang pháp âm

 • 05. Phẩm Pancala

  05. Phẩm Pancala

  Đang tải danh sách... Quay lại trang pháp âm

 • 06. Phẩm An Ổn

  06. Phẩm An Ổn

  Đang tải danh sách... Quay lại trang pháp âm

 • 07. Phẩm Niệm Xứ

  07. Phẩm Niệm Xứ

  Đang tải danh sách... Quay lại trang pháp âm

 • 08. Phẩm Chánh Cần

  08. Phẩm Chánh Cần

  Đang tải danh sách... Quay lại trang pháp âm

 • 09. Phẩm Bốn Như Ý Túc

  09. Phẩm Bốn Như Ý Túc

  Đang tải danh sách... Quay lại trang pháp âm

 • 10. Phẩm Tham

  10. Phẩm Tham

  Đang tải danh sách... Quay lại trang pháp âm

 • 01. Phẩm Lợi Ích

  01. Phẩm Lợi Ích

  Đang tải danh sách... Quay lại trang pháp âm

 • 02. Phẩm Hộ Trì

  02. Phẩm Hộ Trì

  Đang tải danh sách... Quay lại trang pháp âm

 • 03. Phẩm Lớn

  03. Phẩm Lớn

  Đang tải danh sách... Quay lại trang pháp âm

 • 04. Phẩm Upāli và Ananda

  04. Phẩm Upāli và Ananda

  Đang tải danh sách... Quay lại trang pháp âm

 • 05. Phẩm Mắng Nhiếc

  05. Phẩm Mắng Nhiếc

  Đang tải danh sách... Quay lại trang pháp âm

 • 06. Phẩm Tâm Của Mình

  06. Phẩm Tâm Của Mình

  Đang tải danh sách... Quay lại trang pháp âm

 • 07. Phẩm Song Ðôi

  07. Phẩm Song Ðôi

  Đang tải danh sách... Quay lại trang pháp âm

 • 08. Phẩm Ước Nguyện

  08. Phẩm Ước Nguyện

  Đang tải danh sách... Quay lại trang pháp âm