Chú ý, có điều rất là quan trọng ở đây chính là khi phát nguyện việc gì các vị phải tập sống với những lời cầu nguyện đó. Ví dụ các vị cầu nguyện đời đời kiếp kiếp hộ trì tam bảo thì từ nay trở đi các vị sẽ luôn hộ trì tam bảo cho đến trọn đời để cho lời nguyện đó sẽ đưa các vị sang những kiếp sau luôn gặp được tam bảo gặp chánh pháp...