Bài giảng Trưởng lão Thích Thông Lạc tiếp đoàn Bác sỹ Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29/11/2008, tại giảng đường Tu viện Chơn Như.