Trong Phật giáo chúng ta có ba cái pháp, đó là: pháp học, pháp hành và pháp thành. - Pháp học: là Kinh tạng Nikaya (kinh điển tạng Pāḷi Nikaya thuộc Phật giáo thượng tọa bộ hay còn gọi là Phật giáo nguyên thủy Thēravāda, Phật giáo Nam tông -- lời người viết).