Thầy dạy: “Có Như lý tác ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh mà đã sanh thì bị diệt”. Mục đích của đạo Phật là tâm vô lậu, chứ không phải diệt ý thức làm cho nó không khởi niệm.