Bài giảng "Năm giới thiện pháp của con người", đức Trưởng lão Thích Thông Lạc dạy phật tử Tp.HCM ngày 28/1/2009 tại tổ đường Tu viện Chơn Như. Thầy dạy rằng: Thầy mong muốn các phật tử biết được pháp Thầy, biết cách xả tâm để đem lại bình an cuộc sống của mình. Thầy mong các phật tử luôn nhìn cuộc sống bằng nhân quả.