Đây là bài pháp Trưởng lão Thích Thông Lạc đã dạy khi tiếp đoàn phật tử là gia đình anh Tâm và các phật tử Tp. HCM vào đầu năm 2009 tạ Tu viện Chơn Như, cổng số 2, nhà khách (bây giờ là khu tiếp nhận Nam). Thầy đã trả lời các thắc mắc của các phật tử, trong đó có phần Nghiệp tái sinh luân hồi.