Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc dạy về con đường tu của đạo Phật là con đường trí tuệ, tức là triển khai tri kiến của mình để giải thoát.