Năm điều khiến con người tội lỗi khổ đau và năm điều khiến con người trong sạch an lành...