Phóng sinh như thế nào là hợp đạo, không gây thêm tội nghiệp? Hãy đọc bài viết này...