Trưởng lão Kim Triệu là một thiền sư lỗi lạc về pháp hành Tứ Niệm Xứ Vipassanā, được sự kính mộ của Phật tử khắp nơi ở Hoa Kỳ cũng như ở hải ngoại.