Chủ yếu là con biết tu đúng chứ không phải được xuất gia hay không. Nếu con hiểu đúng, tu đúng thì xem như đã xuất gia rồi.