Liên hệ quảng cáo
  • ĐỪNG ĐÙA VỚI LỬA - Những điều cần thiết khi đến chùa...

    ĐỪNG ĐÙA VỚI LỬA - Những điều cần thiết khi đến chùa...

    Trong Tăng Chi bộ kinh, Đức Phật ví chư tăng như ngọn lửa, biết dùng hợp lý thì sẽ mang lại vô số lợi lạc, nếu bất cẩn thì sẽ chuốc họa vào thân. Nhìn cư sĩ đến chùa, hoặc gặp ở ngoài, sư thấy thương và phải thương vì không có cư sĩ hộ độ thì chư tă