Here & Now - Phật Pháp, Đạo Phật - CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT
  • Hotline: 0987 005 4**

Liên hệ quảng cáo
UẨN VÀ KHÔNG

UẨN VÀ KHÔNG

“ Nầy Xá-lợi tử! Sắc chính là không, không chính là sắc, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, thọ, tưởng, hành, thức cũng đều như vậy...

THÔNG ĐIỆP ĐẦU TIÊN

THÔNG ĐIỆP ĐẦU TIÊN

Thông điệp  đầu tiên của  đạo Phật  là  hình ảnh  một em bé bước đi trên bảy bông sen. Đó là  hình ảnh  những bước đi  thanh tịnh   vô nhiễm...