Trưởng lão Thích Thông Lạc khai thị cho đoàn Phật tử Tp.HCM về Phật pháp, ngày 1/3/2009.