KÍNH MỜI QUÝ VỊ CÙNG NHAU HÙN PHƯỚC XÂY DỰNG CHÁNH ĐIỆN SĪMA THĒRAVĀDA ĐẦU TIÊN Ở THÁI BÌNH TẠI CHÙA PHÚC MINH - Minh Quang, Vũ Thư, Thái Bình, Việt Nam