Trong bài viết này chúng ta sẽ biết được Quả báu của việc giữ gìn giới luật và học tạng luật Pāḷi. Nhờ sự hiểu biết này sẽ giúp cho chúng ta có niềm hoan hỷ và tịnh tín trong việc thực hành giáo pháp.