Đoạn này rất quan trọng cho những ai còn là phàm phu cầu đạo giải thoát. Ngài Xá Lợi Phất nói rằng có người cho rằng mình có tu tập từ bi hỷ xả mà phiền não cứ đầy ứ ra đó. Bởi vì mỗi pháp môn từ bi hỷ xả nó đều có tác dụng có hiệu năng là nó đối phó đối trừ với phiền não tương ứng nào đó.