Những lời dạy của Thiền sư Viên Minh về Đức tin trong Phật giáo | Hiểu về vô thường, khổ và vô ngã | Cách thoát khỏi sinh tử | Thấy mọi thứ như chúng đang là | Cách vận dụng pháp...