Thế nào là hạnh phúc an lành, thế nào là người thiện người ác, tính chất và trạng thái của người thiện người ác như thế nào?