Người có giới luật trong sạch đi đâu lòng cũng dạn dĩ, ngay cả chuyện ma, bóng tối, chỗ vắng vẻ mà mình có giới mình cũng dạn hơn người bình thường, còn nếu mình không có giới, mình lo sợ bị trụy tim lên máu cũng chết. Giới có lợi như vậy...