Hiểu lời Đức Phật dạy trong từng trường hợp và cách thực hành giáo pháp nơi bản thân.