Cách tu tập đoạn diệt tham ái, sự nguy hiểm của tham ái, tầm quan trọng của chánh niệm...