Truyền thống khất thực là của chư Phật và hàng đệ tử của Phật. Hiện nay Chư Tăng Phật giáo nguyên thủy Thēravāda vẫn giữ hạnh khất thực, không giống như các tông phái khác đã từ bỏ hạnh khất thực và ăn uống theo ý thích dục lạc...