“Một trong những yếu tố quan trọng để phát triển đạo Phật trong tương lai là truyền đạt giáo pháp bằng ngôn ngữ của người bản địa”,