Truyền năm giới + quy y Tam Bảo, thuyết pháp, thiền, tụng kinh chúc phúc, hồi hướng.