Here & Now - Phật Pháp, Đạo Phật - CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT
  • Hotline: 0987 005 4**

Liên hệ quảng cáo
ĐÀM ĐẠO VỚI THIỀN SƯ U TEZANIYA

ĐÀM ĐẠO VỚI THIỀN SƯ U TEZANIYA

Tỳ khưu Kumara: Thưa ngài U Tejaniya, cảm ơn ngài đã cho phép chúng tôi phỏng vấn. Tôi xin được bắt đầu từ một cái gì dễ m...

VẤN ĐẠO Tổ Bồ Ðề Ðạt Ma

VẤN ĐẠO Tổ Bồ Ðề Ðạt Ma

Hỏi: Thế nào là tâm Phật? Ðáp: Tâm ngươi chính là tâm Phật. Khi ngươi thấy cái bản chất nhất thể của tâm, thì đó gọi là Như Như. Khi ngươi t...

Ngộ Nhập bao sâu?

Ngộ Nhập bao sâu?

P:  Thưa ngài, ta có thể ngộ nhập bao sâu? K: Chúng ta có thể đặt câu hỏi như vầy hay không? Đa số chúng ta có một đời sống cực kỳ nông cạn ...

BIẾT - THẤY - TƯỞNG - CHÁNH TƯ DUY

BIẾT - THẤY - TƯỞNG - CHÁNH TƯ DUY

CÁI BIẾT Hỏi: Thưa Thầy, khi vọng tưởng nhiều chỉ cần biết thôi đúng không ạ? Nhưng làm sao để tâm biết ấy thấy ra thực tánh chân đế? - Tâm ...