Here & Now - Phật Pháp, Đạo Phật - CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT
  • Hotline: 0987 005 4**

Liên hệ quảng cáo
KINH BẠI VONG

KINH BẠI VONG

Kinh Bại Vong (Paràbhava) (Hòa thượng Thích Minh Châu dịch) Như vầy tôi nghe: Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu vườn ông An...