Liên hệ quảng cáo
  • Chúng ta có tin sâu vào Nhân Quả đúng như lời Đức Phật dạy hay không?

    Chúng ta có tin sâu vào Nhân Quả đúng như lời Đức Phật dạy hay không?

    Trong bốn mươi lăm năm thuyết giảng, Đức Phật đã thuyết giảng rất nhiều bài Kinh. Tuy nhiên các bài Kinh ấy đều xoay quanh một chủ đề chính là Khổ và Sự chấm dứt Khổ. Nói rộng hơn chút nữa thì Đức Phật thuyết giảng về Tham Sân Si là Nguyên nhân