"Tin vào nhân quả" đây là câu nói cửa miệng của đa số người học Phật, tu Phật. Nhưng có thật sự những người tự nhận là đệ tử Phật đã tin sâu nhân quả đúng theo lời dạy của Đức Thế Tôn, hay đang xuyên tạc lời dạy về Nhân Quả của Ngài?