Chúng ta, những Phật tử nữ, khi xuất gia vào hàng ngũ người tu, chúng ta có rất nhiều khó khăn, nhưng chúng ta bình đẳng, chúng ta bình đẳng hoàn toàn trước quý vị người Nam về quyền được giải thoát khỏi Tham, Sân, Si, quyền được đạt đến tự do,trí tuệ tối hậu để vượt khỏi sinh tử luân hồi.