Niệm thiên là xét thấy rằng được về trời là phải có đủ hạnh lành nào ? Như bố thí, trì giới, tinh tấn, phục vụ, thính pháp, thuyết pháp, tùy hỷ..v...v .