Tu học Thiền Vipassanà, vàng thau lẫn lộn...Một vị thiền sư có đạo đức chưa hẳn đã giác ngộ, nhưng thiền sư đã giác ngộ luôn luôn có đạo đức. Người đạo đức là tốt và đáng kính nhưng nếu chưa giác ngộ thì chưa hẳn dạy thiền đúng. Cần phải phân biệt rõ hai điều này...