Muốn biết lành dữ thì nên tìm hiểu nguyên nhân và hậu quả của sự việc...