Luôn luôn có Trí tuệ về lý nhân quả nghiệp báo, thấy rằng mỗi cá nhân đều đi theo nghiệp riêng: nhận thức về lý nhân quả nghiệp báo ở chính mình để bản thân làm lành lánh dữ; nhận thức lý nhân quả về người khác để ta bao dung hơn; thương ai cũng nhớ rằng thiện nghiệp của họ sẽ lo lắng cho họ hơn mình; ghét ai cũng nhớ rằng mình không cần ra tay, ác nghiệp của họ cũng quá đủ cho họ rồi.