Các pháp hỗ trợ cho việc giữ gìn giới luật giúp thân tâm thanh tịnh, nền tảng cho sự hành thiền...