"Đừng xuất gia theo kiểu bỏ nhà nhỏ để nhập chùa lớn, tông phái lớn, giáo hội lớn, mà hãy xuất gia theo nghĩa từ bỏ ngôi nhà vô minh ái dục, tà kiến tham ái, thành kiến ngã chấp mới có thể giác ngộ giải thoát được".