Có 3 cách hành ác: 1- Ra sức hành ác, 2- Khích lệ người khác hành ác, 3- Vui theo kẻ hành ác.