Chúng ta không cần phải đợi đến kiếp sống tới mới hưởng được quả của việc làm phước thiện...