Liên hệ quảng cáo
  • Những điều quý giá từ SỰ CHẾT - Thiền sư Silānanda, Sư Khánh Hỷ dịch

    Những điều quý giá từ SỰ CHẾT - Thiền sư Silānanda, Sư Khánh Hỷ dịch

    Hôm nay, tất cả các bạn họp trong giảng đường này để hồi hướng công đức đến những thân nhân quá vãng, nhưng trước hết chúng ta phải biết sự chết là gì. Theo nghĩa thông thường chết là chấm dứt cuộc sống. Và vì cuộc sống, bản thân nó, là giả tạm, nên