Bất cứ ai trên đời đều cần cứu độ hay giải thoát. Vì ai cũng đều bị trói buộc nô lệ trong khổ đau và tội lỗi thân phận người.