Here & Now - Phật Pháp, Đạo Phật - CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT
  • Hotline: 0987 005 4**

Liên hệ quảng cáo
Cái gì đi tái sanh?  (Lý Vô Ngã)

Cái gì đi tái sanh? (Lý Vô Ngã)

" Không là một, cũng không phải khác. " Thanh Tịnh Đạo Ngoài Danh và Sắc, phần tâm linh và phần vật chất, là hai thành phần cấu t...