Tất cả các việc (pháp) xảy ra đều do duyên phát sanh. Việc gì do duyên sanh thì tự nó diệt chúng ta không cần phải xen vào làm gì! Hãy nhớ tất cả các pháp hữu vi (do duyên sanh) đều vô thường và vô ngã (không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta). Điều cần thiết là chúng ta hãy minh sát (thấy biết sáng suốt) việc đang diễn (Thân, thọ, tâm hay pháp) ra và học ra bài học từ nó...