Mình muốn tinh tấn mà thiếu đề tài suy tư, thiếu lý thuyết, thiếu cẩm nang, mình ráng gồng thì sớm muộn gì cũng sụm. Phật biết điều này nên Phật dạy đây là 5 điều suy tư mà một người muốn tinh tấn siêng năng thì phải thường xuyên xem nó như lá bùa hộ mệnh để trong túi, khi nào nó sắp oải, sắp chán, sắp buông, sắp sụm thì lấy 5 điều này ra đốt thành tro nuốt cái ực, còn không thì trong uống ngoài thoa năm điều này.