Hành giả Tứ Niệm Xứ không thiết tha trong ác, thiện, vì họ biết ác dẫn đến sa đọa, và thiện dẫn đến nhân thiên, cái nào cũng là sanh tử, cho nên hành giả Tứ Niệm Xứ chỉ có quan sát và quan sát mà thôi. Nếu thích thì mình cũng có thể gọi đó là hành động, mà đó là hành động duy nhất bất đắc dĩ, có nghĩa là mình chưa là thánh thì đành phải quan tâm danh, sắc, thiện, ác, buồn, vui để không còn sanh tử nữa, đối với họ đó là hành động duy nhất, mà họ phải cắn răng mà làm, chứ họ không thiết tha gì chuyện đó. Còn người thích hành động nó khác.